Termenii și condițiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului.

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate de la vizitatorii acestui site, sunt prelucrate de FUNDAȚIA KOGAYON, nr. de înregistrare in Registrul National ONG: 3107/B/2007, CUI 22569202, email: rocsana.cecilia@gmail.com, telefon: (+4)0722854526, la sediul din Oraș Bragadiru, Str. Libertății nr. 77 D, Vila 1, jud. Ilfov, Romania, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecția Datelor Personale (GDPR) precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România..

 

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Întrucât nu prelucrăm date cu caracter special sau numere de identificare națională prin operațiuni care să impună monitorizarea persoanelor pe scară largă, periodică sau sistematică, pentru FUNDAȚIA KOGAYON nu există obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor. Pe de altă parte însă, avem desemnat personal care monitorizează respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactat pentru adresarea oricăror solicitări referitoare la aceste prelucrări, prin intermediul datelor furnizate la pct. 1.

 

 1. Categoriile de persoane vizate și tipurile de date prelucrate.

Prelucrarea datelor personale de către FUNDAȚIA KOGAYON vizează următoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al organizațiilor/firmelor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat privind proiectele și programele organizate de fundația noastră.
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali ai FUNDAȚIEI KOGAYON ori au calitatea de participant sau voluntar la activitățile organizate de Fundație.
 • persoanele fizice care au calitatea de vizitatori ai site-urilor gestionate de FUNDAȚIA KOGAYON.

Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior, pot fi preluate direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind activitățile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe, între reprezentanții FUNDAȚIEI KOGAYON și posibilii beneficiari/parteneri ai activităților pe care le desfășurăm, ori din informațiile de contact făcute publice în mod manifest de persoanele care se pot încadra în oricare din categoriile menționate mai sus. Ulterior, datele de contact pot fi suplimentate și cu alte informații referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de reședință, adresa locului de muncă, numere de identificare utilizate la scară națională, date privind sănătatea, precum și cu alte date cu caracter special, în funcție de necesitățile impuse prin normele de drept comercial și financiar sau care reglementează activitățile desfășurate în beneficiul persoanelor ale căror date le prelucrăm.

De asemenea, date cu caracter personal anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrări), pot fi preluate și automat, de la cei care accesează site-urile sau serviciile online ale FUNDAȚIEI KOGAYON. Astfel de date sunt folosite în interesul legitim de a optimiza și adapta conținutul proiectelor și programelor online oferite sau promovate, în funcție de cerințele și interesele vizitatorilor site-urilor.

În funcție de necesitățile derivate din interesele legitime sau de obligațiile legale asumate prin relațiile de parteneriat ce pot fi încheiate cu persoanele fizice vizate, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, pot fi:

 1. Date anonime, asociate traficului web: adresă IP, date de localizare geografică, tip sistem informatic (desktop, tabletă PC, smartphone), tip browser, module cookie;
 2. Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, adresă de domiciliu, adresă de reședință sau adresă folosită pentru livrare a unor produse sau servicii.
 3. Date necesare pentru emiterea documentelor de plată, în situația în care sunt achiziționate produse sau servicii prin intermediul site-urilor gestionate sau administrate de FUNDAȚIA KOGAYON.

 

 1. Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter anonim, sunt preluate și prelucrate în scopul adaptării conținutului web furnizat sau promovat, în funcție de interesele vizitatorilor site-urilor deținute sau gestionate de FUNDAȚIA KOGAYON. Durata în care aceste date sunt prelucrate, este de maxim 3 ani de la ultima vizită efectuată pe site.

Atunci când sunt furnizate sau solicitate date de contact de la persoane care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al activităților desfășurate de FUNDAȚIA KOGAYON, acestea sunt prelucrate doar în scopul în care sunt preluate: crearea conturilor de utilizator, soluționarea unor solicitări, transmiterea unor mesaje de tip newsletter sau promovare de produse sau servicii, etc. Suplimentar acestor scopuri, în temeiul prevederilor art. 6 al. (1) lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR) și în baza considerentelor descrise în preambulul acestui Regulament prin art. (47), datele de contact pot fi prelucrate în interes legitim și în scopul transmiterii unor mesaje de tip informare privind activitățile noastre. Durata în care aceste date sunt procesate, va fi identică cu durata în care FUNDAȚIA KOGAYON are neschimbat statutul juridic din momentul preluării datelor, sau până la exercitarea unui drept al persoanei vizate, prin care se solicită suspendarea prelucrării sau ștergerea acestor date.

Atunci când intervine o relație de parteneriat între FUNDAȚIA KOGAYON și persoanele vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adaugă și datele de identificare impuse prin normele de drept care reglementează relația contractuală intervenită. Aceste date sunt prelucrate pe o perioadă identică cu perioada de prescripție a obligațiilor legale asumate (de regulă această perioadă este de 3 ani) sau cu perioada impusă prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, termenul de păstrare a dosarului de personal este de 75 de ani).

 

 1. Obligația de furnizare a datelor.

Pentru accesarea site-ului, nu este obligatorie furnizarea niciunui fel de date cu caracter personal. Atunci când ne contactați direct (prin email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte însă, vă rugăm să aveți în vedere că în lipsa acestor date, nu vom putea să vă transmitem informații privind activitățile FUNDAȚIEI KOGAYON pentru care v-ați  manifestat la un moment dat, interesul.

În momentul în care între dvs. și FUNDAȚIA KOGAYON intervine o relație de parteneriat reglementată juridic, va fi necesar să ne puneți la dispoziție, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementează activitățile pe care le vom desfășura în beneficiul dvs., în lipsa acestor date fiindu-ne imposibil să încheiem contractul în care veți fi parte.

 

 1. Interesele legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de FUNDAȚIA KOGAYON privind activitățile pe care este autorizată să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar fără a se limita doar la acestea, contactarea partenerilor pentru promovarea sau susținerea activităților noastre, transferul datelor cu caracter personal către firmele cu care avem încheiate relații de parteneriat atunci când activitatea acestora necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor și produselor noastre, monitorizarea sediilor în scopul de asigurare a securității fizice a acestora, protecția sistemelor informatice proprii, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

FUNDAȚIA KOGAYON se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații și al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva amenințărilor și a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității și autenticității datelor şi operațiunilor de prelucrare, precum şi afectarea funcționării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenționat.

 

 1. Datele puse la dispoziția terților.

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate. Prin urmare, doar cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de FUNDAȚIA KOGAYON pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de FUNDAȚIA KOGAYON să prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de drept intern în materie.

 

 1. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Nu transferăm date către entități în afara UE, decât în măsura în care statele respective se găsesc pe lista țărilor considerate de U.E. ca prezentând condiții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal sau numai cu îndeplinirea condițiilor descrise în Capitolului V din GDPR privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

În eventualitatea în care va fi necesar, transferurile de date cu caracter personal în afara UE se vor face doar în conformitate cu prevederile art. 49 art. 1 al. (a)-(c) din GDPR.

Pe de altă parte, vă rugăm să țineți cont de faptul că în conținutul site-ului, pot exista link-uri și adrese web care pot direcționa vizitatorii către alte site-uri, gestionate de terțe părți, inclusiv din afara UE. Redirecționarea vizitatorilor se va face fără a se transfera niciun fel de date cu caracter personal (nici a celor cu caracter anonim) către aceste terțe părți, preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal fiind efectuată de acestea fără nicio implicare sau legătură cu FUNDAȚIA KOGAYON.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, FUNDAȚIA KOGAYON asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale FUNDAȚIEI KOGAYON, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția FUNDAȚIEI KOGAYON de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea FUNDAȚIEI KOGAYON o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.a.
 3. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la FUNDAȚIA KOGAYON, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea FUNDAȚIA KOGAYON ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR.
 4. Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea FUNDAȚIEI KOGAYON restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR.
 5. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de FUNDAȚIA KOGAYON, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de anonimizare sau confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web.

Referitor la modulele cookie, puteți, de asemenea, prin setările pe care vi le oferă aplicația dvs. pe care o utilizați pentru navigare pe Internet, să vizualizați aceste module, să le ștergeți, precum și să blocați salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Țineți cont însă că, cel mai adesea, multe site-uri web utilizează aceste module cookie pentru optimizarea conținutului site-ului accesat de dvs. în funcție de preferințele și setările pe care le efectuați cu prilejul primei accesări a site-ului. Astfel, la următoarele vizite, restabilirea acestor setări nu va mai fi necesară. Prin ștergerea sau blocarea modulelor cookie, ori de câte ori revizitați un site Internet, este posibil să vi se solicite unele operațiuni de setare a modului de afișare a conținutului. Mai multe detalii despre modulele cookie, sunt prezentate la pct. 11.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de FUNDAȚIA KOGAYON, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea FUNDAȚIEI KOGAYON.
 2. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 3. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către FUNDAȚIA KOGAYON consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.
 4. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să știe și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

 

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitări prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau utilizând informațiile de contact prezentate pe site-ul https://fundatiakogayon.ro

 

Modulele cookie.

Ce sunt cookie-urile? Ce este un cookie?

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar.

Sunt activate cookie-urile în browser-ul meu?

Pentru a verifica dacă browserul dvs. este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookie a fost citit de codul de pe serverul sau computerul client, datele pot fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie .

De ce sunt folosite cookie-urile?

Fișierele cookie sunt o modalitate convenabilă de a asocia informații privind modul de utilizare al unui site, fără a fi nevoie să fie stocate în cadrul acestuia, cantități masive de date privind fiecare vizitator. În plus, stocarea datelor pe server fără utilizarea cookie-urilor ar impune ca recunoașterea fiecărui utilizator să se facă numai prin autentificarea acestora, pe bază de nume de utilizator și parolă. Nu în ultimul rând, prin utilizarea modulelor cookie, este redusă cantitatea de date cu caracter personal prelucrate în sistemele proprii ale operatorilor, dat fiind faptul că un modul cookie se salvează în sistemul informatic deținut de persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare.

Care este durata de prelucrare a unui cookie?

Termenul de expirare a unui modul cookie poate fi setat când se creează cookie-ul. Implicit, cookie-ul este „distrus” când fereastra browserului este închisă, dar poate fi conceput să persiste pentru o perioadă de timp ulterioară accesării unui site.

Cine poate accesa modulele cookie?

Atunci când se creează un cookie, este posibil să se controleze vizibilitatea acestuia prin setarea domeniului principal al site-ului care îl utilizează. Apoi, acest fișier va fi accesibil oricărui site care aparține acestui domeniu. De exemplu, domeniul ar putea fi setat la “numedomeniuprincipal.ro”, iar cookie-ul va fi disponibil pentru site-urile din “numedomeniuprincipal.ro” sau “xyz. numedomeniuprincipal.ro” sau “numedomeniuprincipal.ro “. Acest lucru ar putea fi folosit pentru a permite paginilor conexe să “comunice” între ele.

Cât de sigure sunt modulele cookie ?

Există multe îngrijorări cu privire la intimitatea și securitatea pe internet. Fișierele cookie nu constituie, în sine, o amenințare la adresa confidențialității, deoarece acestea pot fi utilizate numai pentru a stoca informații pe care utilizatorul le-a oferit voluntar sau pe care le are deja serverul web. Deși este posibil ca aceste informații să poată fi puse la dispoziția anumitor site-uri terțe, acest lucru nu reprezintă riscuri suplimentare celor specifice stocării datelor într-o bază de date centrală. Dacă sunteți preocupat de faptul că informațiile pe care le furnizați unui server web nu vor fi tratate ca fiind confidențiale, atunci ar trebui să întrebați dacă într-adevăr trebuie să furnizați aceste informații, sau deloc.

Ce sunt cookie-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

Cum se pot administra sau șterge cookie-urile ?

Atunci când un site nu oferă mecanisme de selecție sau respingere a modulelor cookie, stocarea acestora pe calculatorul poate fi controlată prin opțiunea browser-ului care permite refuzul fișierelor de tip cookie. Astfel, prin setările browser-ului se poate opta pentru ca fișierele de tip cookie sa nu mai fie acceptate sau se poate seta browser-ul sa accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri. Trebuie să țineți însă cont de faptul că dezactivarea sau ștergerea anumitor cookie-uri poate să afecteze în mod negativ sau să limiteze unele funcționalități din site-uri.

Pentru a controla din browser modul în care accepți modulele cookie, trebuie parcurși pașii de mai jos, în funcție de browser-ul utilizat:

Google Chrome

 • Click pe butonul de meniu cu cele trei puncte orizontale situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tău și selectează Setări.
 • Selectează opțiunea Avansate și apoi Setări de conținut.
 • Click pe prima opțiune Cookie-uri si apoi pe “Permite site-urilor sa salveze și să citească datele asociate cookie-urilor”

Mozilla Firefox

 • Click pe butonul “Open menu” cu 3 linii orizontale, situat in partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului tau .
 • Selectează meniul Opțiuni apoi opțiunea Protecție și securitate
 • Localizează titlul Blochează cookie-uri și date din site

Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 10)

 • Selectează opțiunea Setări situată în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectează Opțiuni internet, apoi click pe butonul Protecția datelor
 • Selectați opțiunea Confidențialitate
 • Sub Setări, selectați Complex și alegeți dacă doriți să permiteți/să blocați module cookie originale si module cookie de la terți.

Safari

 • Click pe Safari în partea de sus a ferestrei browser-ului și selectează opțiunea Preferințe
 • Click pe Protecția datelor
 • Selectează opțiunea Permiteți de la site-urile web pe care le vizitez

Opera

 • Click pe Setări apoi se selectează Preferințe -> Avansat -> Cookies
 • Selectează una din opțiunile disponibile:
  – Acceptă
  – Acceptă cookie-urile de la site-urile pe care le vizitez
  – Nu accepta cookie-uri
  – Administrează cookie-uri

Edge

 • În Microsoft Edge, accesați Mai multe > Setări .
 • Selectați Vedeți setările avansate.
 • Sub Confidențialitate și servicii > Module cookie, alegeți opțiunea potrivită pentru dvs.:
  • Blocați toate modulele cookie nu permite niciunui site web să salveze module cookie pe computerul dvs.
  • Blocați doar modulele cookie de la terți permite module cookie de la site-ul web pe care îl aveți deschis, însă le blochează pe cele de la servicii web externe, de exemplu de la publicitatea încorporată pe paginile web pe care le vizitați.

 

Ștergerea cookie-urilor

Pentru informații privind ștergerea cookie-urilor, puteți accesa link-urile următoare:

Google Chrome    ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB )

Mozilla Firefox    (https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored )

Internet Explorer  (https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )

Safari ( https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac )

Opera ( https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/)

Edge ( https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)